เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2562 โดยมีค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระในวันจัดกิจกรรมครับ กำหนดการจัดกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< หากท่านสนใจกิจกรรมนี้ โปรดลงทะเบียนโดย >>คลิกที่นี่<< ครับ

Read more

รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

อบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น”

นางสาวทิวาพร คนหาญ นำนักเรียนจำนวน 5 คนอบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมทางอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2562

Read more

การอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย และ นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข เข้าร่วมอบรม กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วันที่ 1- 2 กันยายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การ UESCO ได้จัดการอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน โดยองค์การ UNESCO ได้เสนอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา เพื่อช่วยยุติการรังแกกันในโรงเรียน

Read more

เข้าร่วมอบรมงานเปิดโลกนวัตกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

31 สิงหาคม 2562 รองนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ ครูอานนท์ อำพาศ ครูธัญลักษณ์ ใจสุข ครูจริยา หงส์บิน ครูดวงเดือน รอดมณี ครูอดิศร สีลุน ครูกชพรรณ อ่อนระทวย ครูอัมพร ยินสูตรครูจารุณี ศรีพนม

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต

ครูประภาพร ปลายเนิน ครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Read more

อบรมโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

อบรมโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยครูนิศากรและสภานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรม วันอาเซียน พร้อมกิจกรรมวันอาเซียนต่าง ๆ เช่นตอบปัญหาวันอาเซียน กิจกรรม kahoot ประจำปีการศึกษา 2562

Read more