About EIS

EIS : การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ โดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสู่สากล

ความเป็นมาและการพัฒนารูปแบบ EIS
        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เคยเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพ.ศ. 2529   ในปีการศึกษา 2545-2547 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำอย่างมากจนเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง    จึงใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษามาทดลองแก้ปัญหาและดำเนินการ   ทดลองจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียนในปลายปีการศึกษา 2547   ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อต่างประเทศจากสิงคโปร์ได้  จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา    ให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ภายใต้สมมุติฐานการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ยึดผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมเชื่อมโยงกันกับนักเรียนแบบปกติ เรียกรูปแบบโครงการนี้ว่า EIS และใช้กลยุทธ์ผู้นำด้านหลักสูตรและการสอนแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการให้ครูกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.1 ม. 2 และม.4 จำนวน  ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2548   ใช้หนังสือประกอบการเรียนจากประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมเสริมด้วยอาสาสมัครครูต่างชาติ  พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของครูกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 2๐ คน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาทุกวันเสาร์ ณ สถานที่ทำงาน รวมทั้งขยายผลโดยนำรูปแบบแนวคิด EIS ไปทดลองในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 5 โรงเรียน ในชั้น ป.1 และ ป.4  รวม 12 ห้องเรียน พัฒนาครูและผู้บริหารรวม 40 คน  จนพบว่ารูปแบบ EIS ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนและครู ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ EIS ดีกว่านักเรียนโปรแกรมปกติทั้งในระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้นกันและไม่แตกต่างจากนักเรียนในโครงการ EP และ MEP ทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น    ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และสามารถสอนวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเกือบไม่แตกต่างจากครูต่างชาติ      ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่นให้ความสนใจและเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษามากขึ้น [1]

การเรียนการสอน EIS คืออะไร
           การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

หลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS
   ▬การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Short คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย
         ▬การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English) จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น
         ▬การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น
         ▬การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น