School Board

นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ

นางสาวบุญทริกา     สุรธัช 

รองผู้อำนวยการ