โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช​ ก่อเกื้อ​ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันแต่งคำประพันธ์

Share PostTwitterFac

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Share PostTwitterFac

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ Chinese Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

Share PostTwitterFac

Read more