Principal’s Message

สารจากผู้อำนวยการ

สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของโรงเรียนสุนทรภู่ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ผมมีความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาภายใต้คำขวัญที่ว่า “สานงานต่อ ก่องานใหม่” โดยการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English for integrated studies : EIS) และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี (Technology) ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักเรียนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และรองรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป