แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษา

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานการดูแลทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานการดูแลทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

Read more

ยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่าง ๆ

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 44 1.เด็กหญิงธัญญาพร ชัยสิทธิ์ 2.เด็กหญิงบุษกร เรืองศรี

Read more

การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง โดยได้ผลการแข่งขันดังนี้ วาดภาพในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอนงค์นิตย์ สัตย์อุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวจิตรมณี เภาเย็น ตอบปัญหาทางวิชาการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

Read more

กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่

กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเนินสมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรม English Integrated Scout Camp

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรม English Integrated Scout Camp ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ 1 >>Click<< ลิงก์ที่ 2 >>Click<<

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีกรรมต่างๆอาทิ เช่นประกวดวงดนตรีของโรงเรียนในระยอง ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง วันที่ 10 มกราคม 2563 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง

นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่1. นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ2. นายกรภัทร์ ดีพื้น3. เด็กหญิงอริษา วงษ์ศรี

Read more

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอแสดงความยินดีกับนักกลอนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ . ระยอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม. ต้น นางสาวนรินทร์ยา วงษ์พิทักษ์ เด็กชายฐิติพันธ์ พัฒนสาร

Read more