โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more