ยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่าง ๆ

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 44 1.เด็กหญิงธัญญาพร ชัยสิทธิ์ 2.เด็กหญิงบุษกร เรืองศรี

Read more

การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง โดยได้ผลการแข่งขันดังนี้ วาดภาพในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอนงค์นิตย์ สัตย์อุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวจิตรมณี เภาเย็น ตอบปัญหาทางวิชาการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

Read more

ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง

นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่1. นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ2. นายกรภัทร์ ดีพื้น3. เด็กหญิงอริษา วงษ์ศรี

Read more

ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ, นางสาวแก้วกัลยา ธรรมสนิท, นายกรภัทร์ ดีพื้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ พูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

Read more

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รายการที่ 1 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รายการที่ 2 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย การแข่งขัน

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดและเข้าร่วมอบรมการทำการตลาดด้วย Social commerce

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกประจำปี 2562 โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดป่าประดู่ โดยมีโรงเรียนจากภาคตะวันออกมาทั้งหมด 18 ทีม ผลการแข่งขันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาของเราได้รางวัลชมเชย 1 ทีมและได้ร่วมกิจกรรม 1 ทีม เกียรติบัตรรางวัลชมเชยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายสรชัช

Read more

ร่วมการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช ก่อเกื้อ นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม นางสาวฉัตรแก้ว มนตรี นางสาวภัณฑิรา จันทร์พราหม์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย)

Read more

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมุติ “สภาจำลอง” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

Read more