โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านกิจการนักเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายศิริชัย หอมดวงศรีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการ ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *