การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์สัญจร” ตอนสะเต็มศึกษาและโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนานักนวัตกร 4.0 เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์สัญจร” ตอนสะเต็มศึกษาและโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนานักนวัตกร 4.0 เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจำนวน 120 คน ซึ่งผลการอบรมครูและนักเรียน มีความรู้ ทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานักนวัตกร 4.0 เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *