ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณจักรพันธ์ กสิกรรม เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาฯ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) โดย สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

การอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย และ นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข เข้าร่วมอบรม กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วันที่ 1- 2 กันยายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การ UESCO ได้จัดการอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน โดยองค์การ UNESCO ได้เสนอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา เพื่อช่วยยุติการรังแกกันในโรงเรียน

Read more

เข้าร่วมอบรมงานเปิดโลกนวัตกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

31 สิงหาคม 2562 รองนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ ครูอานนท์ อำพาศ ครูธัญลักษณ์ ใจสุข ครูจริยา หงส์บิน ครูดวงเดือน รอดมณี ครูอดิศร สีลุน ครูกชพรรณ อ่อนระทวย ครูอัมพร ยินสูตรครูจารุณี ศรีพนม

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต

ครูประภาพร ปลายเนิน ครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Read more

ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน

ครูวิไล จรุงพันธ์และครูนิศากร เวงวิถา เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18

Read more

ประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ครูณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ และครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

Read more

การประชุมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา​ โรงเรียน รยว.ปากน้ำ​ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา​ โรงเรียน รยว.นิคมอุตสาหกรรม​ โรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด​ ร่วมประชุมกับ​ มจพ.ระยอง​ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา​ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ณ ห้องประชุมสุนทรภู่  Read more >>Click<<

Read more