School Information

         โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๕ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  อยู่ห่างจากถนนสุนทรภู่เข้าไปประมาณ  ๘๐๐  เมตร   อยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุนทรภู่  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่  โทรศัพท์ :๐๓๘–๖๕๗๖๕๘,    โทรสาร : ๐๓๘–๖๕๗๖๕๘,    E-Mail:Sunthonphu.spss๒๐๑๑@gmail.com, Website https://www.sunthonphu.ac.th   มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  ตำบล  ได้แก่  ตำบลกร่ำ ตำบลชากโดน ตำบลเนินฆ้อ และตำบลชากพง

531083_210541092388247_34921001_n

 

        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่  ๒ และหมู่ที่  ๕  ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๓ และกรมสามัญได้กำหนดให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ จำนวน ๒ ห้องเรียน และมีนักเรียนจำนวน  ๗๒ คน โดยแต่งตั้งนายเกษม บำเพ็ญทาน  อาจารย์  ๑  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู – อาจารย์ ให้อีก ๔  อัตรา  เนื่องจากอาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำเป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา  ๒๕๒๓  ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง   ขุดบ่อน้ำดื่ม    น้ำใช้     คิดเป็นเงินค่าแรงไม่ต่ำกว่า   ๓๐๐,๐๐๐  บาท   โดยการนำของ       นายสอาด  กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย – อาซาฮี  จำกัด บริจาคเงินจำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ  ๒๑๖ ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้ชื่อว่า“อาคารกระจกไทย–อาซาฮีอนุสรณ์”

3 อาคาร1 2

 วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะ รักษ์ศิลปะคำกลอนสุนทรภู่ ชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

          พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดและ/หรือ ภาษาอังกฤษบูรณาการในการศึกษา โดยนำเอา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และนำสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี มาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมระบบสุขภาวะ ภายในโรงเรียน

เป้าประสงค์

หลักสูตรของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้จึงกำหนดเป้าหมายของหลักดังนี้

๑.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยม

    อันพึงประสงค์

๒.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

    ใฝ่เรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล    

    มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

๔.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

    พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๕.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคม

    ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

๘.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

 

                                      โลโก้โรงเรียน
LOGO SPSS2

 

ปรัชญาของโรงเรียน      :    รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

คำขวัญของโรงเรียน      :    วิชาการเลิศ   ประเสริฐคุณธรรม   กิจกรรมก้าวไกล  ใจรักความสะอาด

สีประจำโรงเรียน          :   สีเหลือง –  เขียว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     :    ต้นราชพฤกษ์

อักษรย่อ                    :    ส.ภ.. หรือ  SPSS