School Information

       โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  อยู่ห่างจากถนนสุนทรภู่เข้าไปประมาณ 800 เมตร อยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุนทรภู่  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่  โทรศัพท์ : 038-657658, โทรสาร : 038-657658, E-Mail : [email protected], Website https://www.sunthonphu.ac.th   มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลกร่ำ ตำบลชากโดน ตำบลเนินฆ้อ และตำบลชากพง531083_210541092388247_34921001_n

 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่  2 และหมู่ที่  5  ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่  17 มกราคม  พ.ศ.2523 และกรมสามัญได้กำหนดให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในปีการศึกษา 2523 จำนวน 2 ห้องเรียน และมีนักเรียนจำนวน  72 คน โดยแต่งตั้งนายเกษม บำเพ็ญทาน  อาจารย์  1  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู – อาจารย์ ให้อีก 4  อัตรา  เนื่องจากอาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา  2523  ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำ และตำบลใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นเงินค่าแรงไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยการนำของ นายสอาด  กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย – อาซาฮี  จำกัด บริจาคเงินจำนวน  1,500,000  บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ  216 ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2523  และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2524 ใช้ชื่อว่า“อาคารกระจกไทย–อาซาฮีอนุสรณ์”

3 อาคาร1 2

 วิสัยทัศน์

         สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง เปี่ยมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำรงรักษ์ศิลปะคำกลอนสุนทรภู่ ชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์คำกลอนสุนทรภู่ ส่งเสริมให้ชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น เอื้อต่อการดำรงชีพในชุมชนอย่างพอเพียง
 3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์คำกลอนสุนทรภู่
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีภาวะผู้นำทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
 7. ชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษามาตรการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม

กลยุทธ์โรงเรียน

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 3. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งเรียนรู้
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์คำกลอนสุนทรภู่
 5. ส่งเสริมให้ชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

อัตลักษณ์        สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใส่ใจความเป็นสากล

เอกลักษณ์        โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EIS (English for Integrated Studies)

LOGO SPSS2

โลโก้โรงเรียน                  :


ปรัชญาของโรงเรียน      :  “ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

คำขวัญของโรงเรียน      :  “วิชาการเลิศ   ประเสริฐคุณธรรม   กิจกรรมก้าวไกล  ใจรักความสะอาด”


สีประจำโรงเรียน              “ สีเหลือง –  เขียว ”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน     :  ต้นราชพฤกษ์


อักษรย่อ                          :  ส.ภ.พ. (ภาษาอังกฤษ : SPSS)