อบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น”

นางสาวทิวาพร คนหาญ นำนักเรียนจำนวน 5 คนอบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมทางอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *