การอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย และ นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข เข้าร่วมอบรม กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วันที่ 1- 2 กันยายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การ UESCO ได้จัดการอบรม เรื่อง การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน โดยองค์การ UNESCO ได้เสนอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา เพื่อช่วยยุติการรังแกกันในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือ “Connect with Respect” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยเชิงบวก และประธานมูลนิธิศานติวัฒนธรรม เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *