รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ครูทิวาพร คนหาญ และครูธวัชชัย  อินทขีณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง  

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ครูทิวาพร คนหาญ  ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ. อุทัยธานี 

Read more

ครูทิวาพร คนหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครูทิวาพร คนหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “งานมหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

Read more