รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นายพชร เฉลิมโรจน์ และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร  และนายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครูพัชนี  ควรหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Best Practice   เรื่อง การพัฒนาการอ่านโดยใช้ใบความรู้  งานมหกรรมวิชาการ สพม.18 

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ครูพัชนี ควรหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประชันกลอนสดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ คือ 1. นายกิตติ อัมพรมหา ม.6/1   2.นายพชระ เฉลิมโรจน์ ม.5/1

Read more