คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

Graph

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีคะแนนผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น  25.57 คะแนน

คลิกเพื่อดูผลสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *