รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) โดย สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *