ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ณ ห้องประชุมสุนทรภู่

 Read more >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *