รับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 เข้ารับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวความคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต..ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *