รางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี

หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *