รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร และนางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ เด็กหญิงกชกร วีรวัฒน์พงศธร และเด็กหญิงฤทธิ์ชาดา วงศ์อยู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *