โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

วันที่ 27 กันยายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)