โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559

              วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 นายดำรงค์  ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้ารับเกียรติบัตรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559   ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *