รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560

ผอ.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ปี 2560 ระดับชั้น ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *