รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูวัลภา  ศรีมันตะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญเงิน เขียนเรียงความ ระดับชั้นม.4-6

“นางสาวพีระนันท์  อินทะจักร์ ชั้น ม.6/1”


รางวัลเหรียญเงินการแต่งคำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นม.4-6

“นายณัฐปคัลป์  ไชยะ ชั้น ม.5/1”


รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นม.1-3

“เด็กหญิงสาธิตา  ผลสุข ชั้น ม.3/1”


รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง PISA ระดับชั้นม.1-3

“เด็กหญิงกมลวรรณ  อุณฤทธิ์ ชั้น ม.3/1”


รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นม.1-3

“เด็กหญิงศศิชา  วงศา ชั้น ม.3/1”


รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการเขียนตามคำบอก ระดับชั้นม.4-6

“นางสาวอังคณา  แต้มพงษ์ ชั้น ม.5/1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *