รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง

ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จากจำนวนโรงเรียน 19 โรงเรียน ใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *