รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ปี 2560 ระดับชั้น ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Read more

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจำนวนโรงเรียน 19 โรงเรียน ใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Read more