รับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 เข้ารับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวความคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต..ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

Read more

นักเรียนรับการประเมินจากคณะกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2558

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายอภิชาติ แววดี นักเรียนชั้น ม.3/1 นายกิตติ อัมพรมหา นักรียนชั้น ม.6/1 เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2558 โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด ณ ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด จัดการแข่งขันโดยศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

Read more

รางวัลแต่งคำขวัญ กิจกรรมประกวดคำขวัญโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2558

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 นายวิสาข์ สีหะ ชั้นม.6/1  เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ ชั้น ม.2/1 และเด็กหญิงพัสวี บูรณะเลข ชั้นม.2/1 เข้ารับรางวัลแต่งคำขวัญ กิจกรรมประกวดคำขวัญโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านอำเภอแกลง จากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลง  ประจำปี 2558

Read more

รับโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย และนางสาวสิรินทรา ขานบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐

Read more

รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร และนางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ เด็กหญิงกชกร วีรวัฒน์พงศธร และเด็กหญิงฤทธิ์ชาดา วงศ์อยู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 เฉลิมพระเกียรติ

Read more

รางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นายพชร เฉลิมโรจน์ และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร  และนายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว

Read more

ครูทิวาพร คนหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครูทิวาพร คนหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “งานมหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครูพัชนี  ควรหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Best Practice   เรื่อง การพัฒนาการอ่านโดยใช้ใบความรู้  งานมหกรรมวิชาการ สพม.18 

Read more