ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Share PostTwitterFac

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ Chinese Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

Share PostTwitterFac

Read more