รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 นางสาวเบญรัตน์ ควรหา ชั้น ม.5/1 และเด็กหญิงพิชญา สิงห์กองพู ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ครูทิวาพร คนหาญ  ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ. อุทัยธานี 

Read more

รับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 เข้ารับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวความคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต..ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

Read more

นักเรียนรับการประเมินจากคณะกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2558

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายอภิชาติ แววดี นักเรียนชั้น ม.3/1 นายกิตติ อัมพรมหา นักรียนชั้น ม.6/1 เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2558 โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด ณ ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด จัดการแข่งขันโดยศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

Read more

รางวัลแต่งคำขวัญ กิจกรรมประกวดคำขวัญโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2558

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 นายวิสาข์ สีหะ ชั้นม.6/1  เด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ ชั้น ม.2/1 และเด็กหญิงพัสวี บูรณะเลข ชั้นม.2/1 เข้ารับรางวัลแต่งคำขวัญ กิจกรรมประกวดคำขวัญโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านอำเภอแกลง จากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลง  ประจำปี 2558

Read more

รับโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย และนางสาวสิรินทรา ขานบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐

Read more

รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร และนางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ เด็กหญิงกชกร วีรวัฒน์พงศธร และเด็กหญิงฤทธิ์ชาดา วงศ์อยู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 เฉลิมพระเกียรติ

Read more

รางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นายพชร เฉลิมโรจน์ และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด งานแก้วกวีศรีสยาม ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร  และนายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว

Read more