รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับม.ต้น

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูอานนท์  อำพาศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   “เด็กหญิงมลฤดี วงศ์แวว

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา โครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูพัชนี  ควรหา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ณ ลานหมุดกวีที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

Read more

นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มงานแนะแนว นำโดย ครูญาณี  เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อ.แกลง ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง บ้านคอกม้า คาวบอยฟาร์ม จ.ชลบุรี   

Read more

กิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรม 5 ส. นำโดย ครูพิชิต  สมศรี นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และห้องเรียนของตนเอง

Read more

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ครูกชพรรณ  อ่อนระทวย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมสินสยามรีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีนายพีระ สมุทรานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

โครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560   โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ”ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” โดยได้รับเกียรติจากทีมงานแจ่มบรรเจิด ระยอง มาบรรยายความรู้แก่นักเรียน

Read more

ผู้บริหาร คณะครู และตัวนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว “งานวันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว “งานวันสุนทรภู่” ประจำปี 2560 โดยมีการแสดงชุด “จตุรภาคีเทิดไท้องค์ราชัน” ฝึกซ้อมโดยครูรัฐศักดิ์  เครือวัลย์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่

Read more

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูวัลภา  ศรีมันตะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” จ.ชลบุรี

Read more