ประกาศและคำสั่งงานประกัน ปี 2559

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง อัตลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

คำสั่งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *