แสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดและเข้าร่วมอบรมการทำการตลาดด้วย Social commerce

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกประจำปี 2562 โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดป่าประดู่ โดยมีโรงเรียนจากภาคตะวันออกมาทั้งหมด 18 ทีม ผลการแข่งขันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาของเราได้รางวัลชมเชย 1 ทีมและได้ร่วมกิจกรรม 1 ทีม เกียรติบัตรรางวัลชมเชยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายสรชัช ก่อเกื้อ
2.นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม
3.นางสาวฉัตรแก้ว มนตรี
4.นางสาวภัณฑิรา จันทร์พราหมณ์
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
1.นางสาวนริญญา วงศ์พิทักษ์
2.นางสาวปทิตตา ศรีสุข
3.ด.ช.ธิติพันธ์ พัฒนสาร
4.ด.ช.สุรพงษ์ โคตระ

และผู้เข้ารับการอบรมการทำการตลาดด้วย Social commerce วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
เด็กชายเดวิด มันสเค
เด็กชายถาม์พร แพทย์บัณฑิต
เด็กชายวุฒินันท์ กางทอง
เด็กชายชินวัติ เพ็งสุข
นายวัชรพงษ์ สว่างวงษ์
นายพลกฤษณ์ จันทไหล
นายสนธยา โคตรสีวงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *