ประกาศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP

ตามหนังสือ สพม.18 ขอให้ครูผู้สอน, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้น ม.4- 6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การลงทะเบียนให้ไปที่ https://account.deep.go.th/account/auth/login
  2. ลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น.
    (ระบบจะให้ลงทะเบียนสำหรับภาคกลาง ตามช่วงเวลาที่กำหนด)
  3. สามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทะเบียน ได้ที่ https://cdn.deep.go.th/manual/manual.html
  4. เมื่อลงทะเบียนแล้วขอให้เก็บข้อมูลอีเมลเอาไว้เพื่อใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป

หมายเหตุ
1. ครูผู้สอน, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการลงทะเบียน สามารถติดต่อครูคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *