มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม
2.ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ทุกคน
3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกคนจอดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *