ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เลขที่ใบ จำดับที่ ประกาศราชือนกเรยนทีิกสิ่และแองอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วันเสาร์ ที่25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ห้องสอบที่2 (223) สกุล โรงเรียน ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบ นำหน้า เด็กหญิง อัญชิษฐา เด็กหญิง โศศิษฐา เดิกหญิง สุนิสา เด็กชาย ณัฐเดช เด็กหญิง กมลชนก ด็กหญิง อภิชญา ชุมชนวัดกลางกรำ ชุมชนวัดกลางกรา รักระเบียบ ธีรสถิตย์ธรรม สามารถ ศรีประสิทธิ์ สะใบบาง ลวดทอง 034 ชุมชนวัดกลางกร้า ชุมชนวัดกลางกรา ชุมชนวัดกลางกรำ เสน่ห์ สำเร็จ พิมพชนก เด็กชาย เด็กหญิง วิมลสิริ เด็กชาย ธนโชติ 038 12 040 เจริญงาม แสนธนันชัย เด็กหญิง เมษา วิจิตร ชุมชนวัดกลางกรำ ศักดินนท์ นฤมล ยิมละมัย สมนำดำ อันสุข สุวรรณโชติ ชุมชนวัดกลางกรำ 19 เด็กหญิง ภวสร เด็กหญิง อคิราภ์ เด็กหญิง มณรตน์ เด็กชาย 048 ชุมชนวัดกลางกร่า ชุมชนวัดกลางกรำ ชุมชนวัดกลางกร้า ชุมชนวัดกลางกรำ เด็กหญิง พรยมล นุ่มดี ดวงคำดี วงศ์แวว ศรีพินิจ สิงห์จันทร์ โคตรวงค์ ชนัญชิดา ชอบธรรม เด็กชาย กิตติพงษ์ ภูมิวารินทร์ ด็กชาย พีรวิชญ์ ไกรพงษ์ 055 ชุมชนวัดกลางกร้า ชุมชนวัดกลางกรา ชุมชนวัดกลางกรำ ชุมชนวัดกลางกร่า ชุมชนวัดกลางกรำ โรงเียมลากรมู่กีกบา"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประกาศรายือนกรยนทีมีิสอและพ้องอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วันเสาร์ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ห้องสอบที่ (234) เลขที่ใบ ลำดับที่ ชื่อ สมัคร นำหน้า เด็กหญิง กมลวรรณ สกุล 203 โรงเรียน เด็กชาย ปะสิงชอบ อภิวิชญ์ 204 ชุมชนวัดกลางกรำ ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบ 206 บุญยืน เปียมวารี จิตรภิรมย์ วงษ์ภักดี ศรีสุขโข บัวงาม ใจสุข 207 208 อนันตศึกษา วัดพลงช้างเผือก วัดพลงช้างเผือก ศbokบ้านเพ วัดหนองกันเกรา บ้านวังหิน 210 211 เด็กหญิง อภิญญา เด็กชาย ธนวัฒน์้ เด็กชาย ศิวาภัทร์ เด็กชาย ตรัยรัตน์ เด็กหญิง มนภรณ์ เด็กหญิง มธุรดา เด็กหญิง เด็กหญิง จันนา เด็กชาย ณัฐพงค์ เด็กชาย นิรันดร์ เด็กหญิง ณัฐมล เด็กชาย สงกรานต์ เด็กหญิง ไอรดา เด็กชาย เด็กหญิง แก้วมณี จันทร์ตรี วัดพลงช้างเผือก 213 214 215 15 ณรงคหนู บรรจงอักษร สาเจริญ โอทาน ดำสิงโห รัตนวิจิตร นวัดกลางกรำ วัดท่าเรือ บ้านสองสลึง โนนซัยประชาสรรค์ โนนชัยปร สรรค์ บ้านวังหิน บ้านเต้าปูนหาย บ้านสองสลึง วัดทำเลไทยโปรดสัตย์ 216 217 218 ผิวพรรณ โรงเียพธาทกรญู่หิกนา"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) เลขที รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ แผนการเรียนศิลป์ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) วันอาทิตย์ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 คำนำหน้า สมัครสอบ ชื่อ สกุล 004 นางสาว 2 โรงเรียน อนุธิดา 009 นางสาว ตรึกตรอง เพ็ญพิชชา 010 ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ ฉลอง นางสาว พิชชา 017 นางสาว พิชญาภัค 018 นาย ชาญสมา เฉลิมรุ่งโรจน์ รื่นรมย์ พีรพงศ์ 022 นาย กิตติศักดิ์ สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภูพิทยา 026 นาย สุวรรณโชติ แก้วไซโย 031 นาย อดิเทพ ชินดนัย โอทาน เรงเชือพสุนทารูทิา"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) แผนการเรียนศิลป์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เลขที่ ที่ คำนำหน้า สมัครสอบ ชื่อ 005 สกุล นางสาว โรงเรียน จุทามาศ 006 เด็กหญิง จินจิน รัตนวิจิตร เอียดศรี 007 ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ นางสาว 4 ารียา 012 สีม่วง นางสาว เบญญาภา 015 นาย ผาจีบ พันธกานต์ 016 นางสาว พรมเทพ 7 หยาดทิพย์ 021 นาย สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา บำรุงศิษย์ศึกษา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สามโคก สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา ความเพียร 8 พลากร 027 นางสาว บุญเกิด ณัฐพร 030 นางสาว 10 สุวรรณสมบูรณ์ สิรินธร 034 นางสาว ร่วมสุข พรกนก อู่ทอง สุนทรภู่พิทยา รงเรียนฐานทรู่ศิทยา"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) แผนการเรียนการงานอาชีพ วันอาทิตย์ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เลขที่ ที่ คำนำหน้า สมัครสอบ ชื่อ 003 สกุล นางสาว โรงเรียน ชมพูนุท 014 นาย ดีเกษม 3 ชวัลวิทย์ 019 ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ นาย พงษ์สุข 4 ปภังกร 023 นาย ต่ายชาวนา รณกฤต 025 นาย โลเกศกระวี ธีรภัทร 028 นางสาว สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา บ้านชำข้อ กระจ่างศรี ทิฆัมพร 032 นาย 8 ชัยชนะ 038 นาย ศรีจรุญ อีดจันทึก เอ็นดูราษฎร์ ปาราเมศ เกลง "วิทยสถาวร" เเรียนนาหรูเกิน"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เลขที่ รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ คำนำหน้า สมัครสอบ ชื่อ สกุล 001 นางสาว โรงเรียน ณัฐนันท์ 002 นาย ทองไสล อครพล 008 ลงชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ เด็กชาย บำรุง วีรพงศ์ สุนทรภูพิทยา สุนทรภูพิทยา 011 นาย พิสดา สรอัฐ 013 วัดตะพงนอก นางสาว คล้ายคลึง อริสา 020 นาย ตรึกหากิจ สรณ์สิริ 024 เด็กหญิง มณีรัตน์ 029 นางสาว ดาว 033 นาย สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา วัดป่าประดู่ สุวรรณพันธ์ ลี่ วิเซียรล้ำ 10 วีรพงษ์ 035 นาย 11 สิรวิชญ์ 036 นาย หอมดวงศ มรุเดช 037 นาย วงศ์พิทักษ์ ปัญญา นพกุลวงษ์ สุนทรภู่พิทยา สุนทรภู่พิทยา โรเรีนพเลานพรูทิชา"