ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ออนไซต์ (On site) ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด19 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *