โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม 2565
โรงเรียนได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรารีย์ นิลโกศล อาจารย์ประจำวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาเป็นวิทยากรในการอบรม