โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการตรวจประเมินความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาจังหวัดระยองประเภทไป-กลับ สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *