โรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำโดย ผู้อำนวยการศิริชัย หอมดวงศรี ร่วมงาน “ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พบบุคลากรการศึกษาจังหวัดระยอง”

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการ นางสาวบุญทริกา สุรธัช พร้อมด้วยคุณครูพัชนี ควรหา เข้าร่วมงาน “ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พบบุคลากรการศึกษาจังหวัดระยอง” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง โดยมี สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระยองจังหวัดจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” โดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระยอง การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระยองเมืองแห่งการเรียนรู้” โดย นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง กรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระยองเมืองแห่งสุขภาวะ สู่ระยองเมืองน่าอยู่” โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “วาระจังหวัดจัดการศึกษาเพื่อสร้างระยองเป็นเมืองน่าอยู่” โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
โดยเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนระยองทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์บริบทระยอง เท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทัน และสมดุล อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพลังความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างศักยภาพคนระยอง และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง