ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูชัญญานุช ทาปัน และนักเรียน 4 คน ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *