ยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่าง ๆ

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรแข่งขันทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้
 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562
 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 44 
 1.เด็กหญิงธัญญาพร ชัยสิทธิ์
 2.เด็กหญิงบุษกร เรืองศรี 
 ครูที่ฝึกสอน นายอดิศร สีลุน
 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เหรียญเงิน อันดับที่ 23 
 นายพุฒิธร เพ็ชรดี
 ครูผู้ฝึกสอน นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์
 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงานคอมพิวเตอร์ประเภทซออฟต์แวร์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 17
 1.เด็กหญิงชลิดา รัตนวิจิตร
 2.เด็กหญิงบุญสิตา ทรัพย์โภคา
 3.นายวรพล เกศารัตน์
 ครูผู้ฝึกสอน
 1.นางสาวประภาพร ปลายเนิน
 2.นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ
 งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 การแข่งขันการเรียกชื่อและสรรพคุณสมุนไพร ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ
 นางสาวสกาวใจ ทัศนิตย์ 
 นายภานุวัฒน์ จูสิริวงค์ 
 ครูผู้ฝึกสอน ครูทิวาพร คนหาญ
 การแข่งขันตอบปัญหาด้านความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 2 
 นางสาวพิมพ์ญาดา ธรรมเสถียร
 นางสาวกัลยาณี จันดาวงค์
 ครูผู้ฝึกสอน ครูวัลภา ศรีมันตะ
 การแข่งขัน Dictation สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายทวิภพ บุญอิน 
 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุนิสา รัตนวิจิตร
 และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทกีฬาวู้ดบอล รองชนะเลิศอันดับ 2 
 1.นายพงศ์พัทธ์ สามิภักดิ์
 2.นายอายุธ จุนจริง
 3.นายธนกฤต สุวรรณโชติ
 4.นายภานุพงศ์ คุ้มหอม
 ครูที่ฝึกสอน นายทรงผล โลหิตนาวิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *