พิธีมอบทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนและทุนอาชีวศึกษา(ปวช.) เพื่อนชุมชน ปี 2565 ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดยนางสาวกัลยาณี จันดาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2565
พิธีมอบทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนและทุนอาชีวศึกษา(ปวช.) เพื่อนชุมชน ปี 2565 ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดยนางสาวกัลยาณี จันดาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับทุนเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิริชัย หอมดวงศรี และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดี