ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต ณ โรงเรียนแกลงฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. นายสุทธินันทน์  เสียงดี
  2. นายธีรพัฒน์  จำรูญ
  3. นายภูมินทร์  โชตินคร

ครูผู้ฝึกสอนได้แก่

  1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
  2. นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *