ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

#เข้าถึงทุกพื้นที่ที่และทุกคน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้ง เพื่อคนพิการ นางสุธีรา ผ่องใส ประธานชมรมธีราทรเพื่อคนพิการและนางสาววิไล จรุงพันธ์ อาจารย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาลงเยี่ยมบ้านคน บ้านหนองแพงพวย เลขที่ 68 ม.5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีดังต่อไปนี้

1.นางเงิน คืนดี อายุ 89 ปี พิการเคลื่อนไหว เดินไม่ได้
2.นายเงิน หาที่ถูก อายุ 84 ปี พิการทางการมองเห็น เดินไม่ได้
3.น.ส.แจ๋ว ประมวล อายุ 75 ปี พิการเคลื่อนไหว เดินไม่ได้
4. น.ส.สมแป้น ประมวล อายุ 69 ปี ผู้สูงอายุ
5.น.ส.ลำไย ประมวล อายุ 74 ปี ผู้สูงอายุ
6. น.ส.มัญชรี เมตรตา อายุ 29 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจโต
7.นางอุดมศรี ศึกษา ผู้ดูแลคนพิการ
8.น.ส.กนกพร ศึกษา อายุ 18 ปี เรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
9.น.ส.อรกมล รัตนวิจิตร อายุ 15 ปี เรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
10.ด.ช.นาวิน มั่งคั่ง อายุ 4 ปี เรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาลเทศบาลเนินฆ้อ มีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้หารายได้รับจ้างเลี้ยงครอบครัวนี้เพียงคนเดียว

ทางมูลนิธิสายรุ้ง เพื่อคนพิการ เราช่วยเหลือทุกคน อย่างเท่าเทียมและไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนพิการหรือคนปกติ เพราะเราถือว่าทุกคนล้วนมีความเป็นคนเท่าๆกัน และเป็นหลักการอันสำคัญของการทำงานของเราที่ยึดมั่นเช่นนี้เสมอมา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

#ร่วมมือกันทุกภาคส่วน #ความช่วยเหลือกำลังกระจายออกไป #มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *