ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
1.คุณครูกิติศักดิ์ ดีพื้น
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง
ผลงานครูด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม การประกวดสื่อ นวัตกรรมดิจิทัลของครูและนักเรียนด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
2.คุณครูโชษิฏา เจริญรัตน์

ได้รับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม
ผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง