ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เวลา 08.00-11.00 น.
ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เวลา 12.30 – 15.30 น.