กิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ชุมชน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง การทำการตลาดด้วย Social commerce ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *