การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง โดยได้ผลการแข่งขันดังนี้
 วาดภาพในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 เด็กหญิงอนงค์นิตย์  สัตย์อุดม
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นางสาวจิตรมณี  เภาเย็น
 ตอบปัญหาทางวิชาการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเข้าร่วม
 นายชญานนท์ ชอบกล้า ม.2/3
 นายทรงวุฒิ มีลาภ ม.2/3
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 นางสาวสาธิตา ผลสุข ม.5/1
 นางสาวสุทธินี มัจฉาเกื้อ ม.5/1
 และนางสาวนริสา แสงกระจ่าง ได้เข้าร่วมการประกวดเรียงความและได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *