ประกาศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ตามหนังสือ สพม.18 ขอให้ครูผู้สอน, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้น ม.4- 6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การลงทะเบียนให้ไปที่ https://account.deep.go.th/account/auth/login ลงทะเบียนในวันที่

Read more