มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1.นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 2.ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ทุกคน

Read more